0
તમારી રેટિંગ
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 1.8K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
주인공이 빌런임
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મંગા