4.5
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
ફરી: મોન્સ્ટર સરેરાશ 4.5 / 5 બહાર 8
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 5.1K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
リ・モンスター, પુનર્જન્મ: મોન્સ્ટર
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મંગા