4.8
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
શું મારી કોલેજમાં કોઈ દેવી નથી? સરેરાશ 4.8 / 5 બહાર 4
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 35.9K વ્યૂ છે
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા