4.5
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
નૂનાનો સ્વાદ સરેરાશ 4.5 / 5 બહાર 6
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 34.8K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
누나의 맛
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા