5
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
ગેમર સરેરાશ 5 / 5 બહાર 1
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 9K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
આ 게이머, 더 게이머
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા