4.3
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
ખરાબ વ્યક્તિ (મોજો) સરેરાશ 4.3 / 5 બહાર 3
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 11.2K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
나쁜남자
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા