5
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
ખરાબ વિચારની ડાયરી સરેરાશ 5 / 5 બહાર 1
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 1.4K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
배드띵킹 다이어리
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા