5
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
રો કેમ્પ માટે સારો દિવસ સરેરાશ 5 / 5 બહાર 1
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 5.5K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
શિબિર માટે સારો દિવસ / Un Buen Día para Acampar
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મંગા