3.8
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
એક ગુમાવનાર એસ્કેપ સરેરાશ 3.8 / 5 બહાર 11
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 55.7K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
, એસ્કેપ ગુમાવનાર
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મનહવા