0
તમારી રેટિંગ
ક્રમ
એન / એ, તેમાં 2.2K વ્યૂ છે
વૈકલ્પિક
異世界おじさん, બીજી દુનિયામાં ઓજીસન, બીજી દુનિયાના કાકા
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મંગા